Vogeltellingen

Vogeltelling 17 juni 2017

Qua omstandigheden een prima telling, maar wel in zo’n beetje de meest rustige tijd qua wadvogels. De voorjaarstrek was nu echt op z’n eind, de eerste noordelijke vogels voor wie het broedseizoen erop zat waren net weer terug op het Balgzand. In totaal werden bijna 16.000 vogels geteld, waarbij Bergeend (5769), Scholekster (1170), Kokmeeuw (2223) en Zilvermeeuw (1504) de meest algemene soorten waren. Tekenend voor de tijd van het jaar waren de aantallen van noordelijke steltlopers als Bonte Strandloper (2), Rosse Grutto (7) en Kanoet (35). Dat er desondanks al weer wat beweging komt in noordelijker broedende steltlopers bewezen de toegenomen aantallen Wulpen en de groepjes vol zomerkleed Zwarte Ruiter. Ook Regenwulpen waren eind mei/begin juni een tijdlang helemaal verdwenen op het Balgzand, van deze soort werden er 5 geteld.

Aan leuke soorten werden verder waargenomen Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (329), Rotgans (1), Kleine Plevier (1), Drieteenstrandloper (1), Grutto (25), Zwartkopmeeuw (7), Grote Stern (2) en Dwergstern (5).

Vogeltelling 18 maart 2017

De HVP-telling Balgzand van zaterdag 18 maart 2017 werd uitgevoerd door Tim Zutt, Fred Geldermans en Rudy de Hoog. Er werden in totaal 40.739 vogels geteld, met voor de meeste soorten gemiddelde aantallen.

Relatief algemeen waren Bergeend (2320), Scholekster (3616), Bonte Strandloper (20.646), Wulp (8075), Tureluur (964) en Steenloper (263).

Leuke soorten waren er in de vorm van Kuifduiker (2), Lepelaar (2), Brilduiker (34), Middelste Zaagbek (98), Slechtvalk (1), Drieteenstrandloper (1), Zwarte Ruiter (2), Witgatje (1) en Velduil (1).

Vogeltelling april 2016

Zaterdag 9 april is de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd. Het tij kwam weer niet erg hoog, waardoor met name de echte waddensteltlopers uit het zicht bleven van de tellers. Sprekend zijn de aantallen van Zilverplevier (1) en Kanoet (1). Soorten als Wulp (10.622) en Bonte Strandloper (10.703) hielden de steltloper-eer nog enigszins hoog. Hopelijk in mei weer eens een telling met flink hoog water en wolken van tienduizenden steltlopers in knallend zomerkleed! Andere min of meer algemene soorten waren deze telling: Rotgans (1336), Rosse Grutto (600), en Kokmeeuw (3037). Uiteindelijk stokte de teller op 32.613 vogels.

Het gebrek aan hoge aantallen werd grotendeels goed gemaakt door een flink aantal schaarse soorten en zojuist teruggekeerde zomergasten, waaronder Zomertaling (2), Middelste Zaagbek (5), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (2), Kemphaan (1), Zwarte Ruiter (1), Groenpootruiter (12), Zwartkopmeeuw (2), Visdief (1), Velduil (1), Roodborsttapuit (1) en Blauwborst (4).

Vogeltelling maart 2016

Zaterdag 12 maart is de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd. Door een combinatie van een toch al niet al te hoog tij (+49 NAP) en oostenwind kwam het water niet hoog genoeg om alle wadvogels op een “telbare” afstand van de zeedijk te krijgen. In de Slikhoek zagen we rond het middaguur 20.000+ strandlopers (ongetwijfeld grotendeels Bontjes, maar te ver om met zekerheid van kanoeten te onderscheiden) en duizenden andere vogels die niet op naam waren te brengen. Inclusief de strandloper spec.’s werden bijna 40.000 vogels geteld op deze telling.

Alhoewel nog aan de frisse kant zat er duidelijk wat voorjaar in de lucht. Trek van Oeverpiepers, Veldleeuweriken en Spreeuwen, de Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen terug op de kolonie op het Kooyhoekschor en her en der groepjes Bontbekken op het wad. De meest getelde soorten waren deze dag Rotgans (1991), Scholekster (2523), Wulp (6090) en Kokmeeuw (1108). Tekenend voor het lage tij waren de zeer lage aantallen van Zilverplevier (4), Kanoet (eveneens 4) en Rosse Grutto (247).

Het lijstje opvallende soorten bestaat voor deze telling uit onder meer Kleine Zilverreiger (11), Manengans (1), Brilduiker (29), Middelste Zaagbek (29), Slechtvalk (1), Goudplevier (105), Kleine Strandloper (1),  Watersnip (48), IJslandse Grutto (2), Zwarte Ruiter (2) en Oeverpieper (12).

Vogeltelling februari 2016

Zaterdag 13 februari is de maandelijkse wadvogeltelling van Balgzand uitgevoerd. Opnieuw een telling met verhoudingsgewijs lage aantallen, slechts enkele soorten waren in bovengemiddeld hoge aantallen aanwezig. De meest algemene soorten waren Bergeend (2196), Scholekster (4463), Zilverplevier (966), Kanoet (1460), Bonte Strandloper (14.653), Rosse Grutto (3010), Tureluur (511) en Wulp (10.105). Al met al werden 44.391 vogels geteld. Opmerkelijk schaars waren onder meer Grauwe Gans (80), Pijlstaart (70), Eider (14) en Middelste Zaagbek (3).

Qua krenten was het een geslaagde telling, met onder meer Kleine Zilverreiger (maar liefst 12; opvallend, ’s winters vaak geheel afwezig op Balgzand), Witbuikrotgans (11), Zwarte Rotgans (1), Slechtvalk (2), Kleine Strandloper (2), IJslandse Grutto (1), Zwarte Ruiter (7), Groenpootruiter (1; erg schaars in februari!), Oeverpieper (1) en Frater (23).

Vogeltelling januari 2016

Zaterdag 19 januari is de maandelijkse HVP-telling Balgzand (tevens Midwintertelling) uitgevoerd. De omstandigheden waren tijdens deze telling niet optimaal. Door de stevige noordwestenwind stond het water al voor het licht werd in de ochtend dermate hoog dat veel vogels het Balgzand hadden verlaten om elders te overtijen. Door golfslag was het tevens lastig om groepen verder op zee verblijvende eenden op te pikken en op naam te brengen. Opvallend laag waren eveneens de aantallen watervogels op het binnendijkse Balgzandkanaal. Schaars waren deze dag ook de ganzen (408 Rotganzen en in totaal 42 Grauwe, Canadese en Nijlganzen) en meeuwen. In totaal werden ruim 35.000 vogels geteld, voor “Balgzandse” begrippen een laag aantal. Hoofdrollen waren er vandaag weg gelegd voor Bergeend (1288), Scholekster (4031), Kanoet (met 16.713 verreweg de meest algemene soort vandaag), Bonte Strandloper (7094) en Wulp (2430).

Aan schaarse soorten Lepelaar (2), Middelste Zaagbek (18), Grote Zaagbek (1), Brilduiker (35), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (3), Blauwe Kiekendief (2), Kluut (434), Drieteenstrandloper (3), Bokje (1) en Frater (20).

.