Vogeltelling Balgzand 21 oktober 2017

Wulp

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Dirk Tanger, Rudy de Hoog en Roelf Hovinga. Alhoewel buien het zicht soms wat bemoeilijkten was het verder een geslaagde telling met een gunstig tij. De Slikhoek zat helemaal afgeladen vol met steltlopers, waarbij met name Bonte Strandloper goed vertegenwoordigd was. Totaal telden we van deze soort deze dag bijna 86.000 vogels! Ook Kanoet (12.322) en Zilverplevier (4949) waren algemeen, terwijl Rosse Grutto (145) juist schaars was. Andere algemene soorten deze dag waren Bergeend (4282), Smient (3515), Scholekster (3872), Wulp (5196) en Tureluur (907).

Opvallend schaars waren deze telling de roofvogels: een zestal Torenvalken en van Buizerd en Slechtvalk slechts 1 exemplaar.

Aan opvallende soorten verder Kleine Zilverreiger (15), Lepelaar (8), Casarca (1), Middelste Zaagbek (30), Slechtvalk (1), Patrijs (11), Waterral (1), Drieteenstrandloper (7), Kleine Strandloper (1), Paarse Strandloper (1), IJslandse Grutto (6), Zwarte Ruiter (49), Groenpootruiter (19), Kleine Mantelmeeuw (1), Oeverpieper (9), Roodborsttapuit (1) en Baardman (8).