Tagarchief: vogeltelling

HVP Vogeltelling Balgzand 30 januari 2021

Zaterdag 30 januari is de maandelijkse HVP-telling Balgzand weer uitgevoerd. Ook deze telling zakte het zeewater alweer snel gaandeweg de telling. Aangekomen bij de Slikhoek waren er al diverse groepen steltlopers in de lucht, onder andere een grote groep grotere stelten (waarschijnlijk i.i.g. Zilverplevieren en Rosse Grutto’s) moest door de te grote afstand ongeteld blijven. Ook een aantal wolken Bontjes/Kanoeten is het telgebied ongeteld uitgevlogen. Uiteindelijk werden bijna 48.000 vogels geteld, wat gezien het rap zakkende water geen slecht resultaat was.

Opvallend deze telling was het kleine aantal Pijlstaarten (215) en Smienten (322). Het best vertegenwoordigd waren deze keer Bergeend (1192), Scholekster (2218), Zilverplevier (1008), Kanoet (11.095), Bonte Strandloper (20.833) en Wulp (5952).

Aan opmerkelijke soorten Lepelaar (2), Brilduiker (19), Nonnetje (1), Middelste Zaagbek (44), Slechtvalk (4), Blauwe Kiekendief (1), Rode Wouw (1), Slechtvalk (4), Patrijs (5), Kluut (9), Bontbekplevier (22), IJslandse Grutto (2), Witgat (1), IJsvogel (1), Oeverpieper (1), Witte Kwikstaart (1), Roodborsttapuit (1), Baardman (4) en Frater (58).

HVP telling Balgzand 19-12-2020

Zaterdag 19 december, is (met inachtneming van een aantal Corona-maatregelen) de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland en ondergetekende. Door een combinatie van een toch al niet erg hoog tij en een stevige zuidenwind bleven ook deze telling weer veel wadplaten ook tijdens vloed droog. Bovendien viel het voorspelde hoog water dermate vroeg in de ochtend dat we feitelijk pas met alweer afgaand water konden beginnen met tellen. Over de gehele lengte van de dijk lagen tot kilometers ver droge wadplaten waarop buiten bereik van de telescopen flinke aantallen vogels verbleven. Eigenlijk was het dus meer een laagwatertelling dan een HVP-telling… Hele grote (Wulp) en hele kleine (Bonte Strandloper) soorten waren op grootte op deze afstand nog wel grofweg te tellen, maar bij minder opvallende steltlopers (Zilverplevier, Tureluur) is ongetwijfeld flink onderteld. Ook eenden (Bergeend!) en Rotganzen werden verhoudingsgewijs weinig gezien. Waarschijnlijk verbleven die ook deels ver op het wad, buiten ons optisch bereik. Dat er ondanks deze lastige omstandigheden evengoed bijna 58.000 vogels werden geteld geeft aan dat het momenteel weer een drukke boel is op Balgzand. Tot de meest algemene soorten behoorden deze telling Meerkoet (1042), Scholekster (6059), Kanoet (8446), Bonte Strandloper (30.057) en Wulp (4529).

Schaarse soorten waren deze telling Lepelaar (9), Brilduiker (48), Nonnetje (3), Middelste Zaagbek (78), Grote Zaagbek (3), Blauwe Kiekendief (2), Slechtvalk (4), Bontbekplevier (6), Zwarte Ruiter (8), Groenpootruiter (2), Witgatje (3), Drieteenmeeuw (1), IJsvogel (1), Oeverpieper (4), Waterpieper (2), Cetti’s Zanger (1), Baardman (2), en Frater (25).

Hoogwatertelling 11 juli 2020

Op zaterdag 11 juli j.l. is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet en Madelon van Schoonhoven. Totaal werden bijna 24.000 vogels geteld, waarbij Bergeend (3726), Rosse Grutto (2460), Wulp (2933), Tureluur (3504), Kokmeeuw (2778) en Stormmeeuw (2258) tot de meest algemene soorten behoorden.

Schaarse soorten waren onder meer Kleine Zilverreiger (7), Bruine Kiekendief (1), Krombekstrandloper (2), IJslandse Grutto (37) en Grote Stern (2).

Vogeltelling Balgzand 11 januari 2020

Zaterdag 11 januari is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Johanna van Dillen-Staal. Er zaten flink veel vogels op het wad, maar door het ontbreken van voldoende hoog water bleven grote groepen vogels te ver van de zeedijk verwijderd om ze op naam te kunnen brengen en/of het aantal te bepalen. Uiteindelijk kwamen ruim 44.000 vogels op de telformulieren terecht. Sprekend waren de (zeer) lage aantallen van soorten als Zilverplevier (0), Rosse Grutto (10) en Kokmeeuw (43). Voor een aantal soorten (Smient, Pijlstaart) geldt voorts mogelijk dat ze met het zachte weer deze winter nog noordelijk van de Waddenzee overwinteren. De best vertegenwoordigde soorten waren deze dag Bergeend (1600), Scholekster (5246), Kanoet (3756), Bonte Strandloper (23.610) en Wulp (4990).

Het getelde aantal van 344 Zeehonden behoort tot de hoogste aantallen die van deze soort geteld werden tijdens een Balgzand-telling.

Vermeldenswaardig waren verder: Lepelaar (4), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Bontbekplevier (1), IJslandse grutto (19), Zwarte Ruiter (1) en Witgat (2).

Vogeltelling 20 april 2019

Zaterdag 20 april is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland en Stephan Gomes. Door de oostenwind van de dagen ervoor kwam het tij niet erg hoog. Veel steltlopers konden daardoor ook tijdens “hoog” water gewoon ver op het wad blijven foerageren zonder door het opkomende water binnen telbereik van de tellers te komen. Het aantal vogels bleef daardoor steken op een ruime 16.000. Het meest algemeen waren Rotgans (1108), Wulp (6047) en Kokmeeuw (2334). De lage aantallen van steltlopers als Zilverplevier (124), Kanoet (221) en Bonte Strandloper (264) geven aan dat het tij niet mee zat.

 

Aan opvallende soorten deze telling voorts Lepelaar (26), Slechtvalk (1), Waterral (2), Kleine Strandloper (2), Regenwulp (28), Witgat (3), Grote Stern (4), Tapuit (18), Blauwborst (3) en Baardman (2).

Op zoek naar wormachtigen op 9 juli 2017

Wadpier en zager

In de bodem van de Waddenzee leven een aantal verschillende wormensoorten. In het jongste nummer van het Waddenmagazine besteedt Hans Revier aandacht aan een aantal van die wormen.

De bekendste is de Wadpier, het dier leeft in een U-vormige buis en kan ongeveer 20 centimeter worden. Als je de pier op je hand houdt zie je dat het dier een soort slurfje heeft waarmee het zand, slik en water opzuigt om daar het voedsel uit te halen.

Zagers zijn er in een aantal soorten.  Het zijn rovers. Zij eten andere wormen. Zij kunnen 20 tot 80 cm lang worden.

De Rode Draadworm, is een lange zeer dunne worm, is knalrood. Ze voeden zich met bacteriën.

De Gestippelde Dieseltreinworm. In het voorjaar legt deze worm zijn eitjes. Deze eitjes zitten in een groen zakje dat met een lange draad aan de wadbodem vastzit. Deze worm is groenachtig met zwarte stippen.

In juli en augustus staat de wadbodem vol met de zandkokerworm. Het dier is te herkennen aan de borsteltjes die uit de wadbodem steken.  Met die borsteltjes (tentakels) vangt het dier plankton.

Op zondag 9 juli kunt u samen met de waddengids op zoek gaan naar al deze wormen.

De excursie start om 13.00 uur vanuit het Natuurinfocentrum Balgzand, ‘t Kuitje. De kosten zijn € 5,00 p/p en kinderen t/m 12 jaar € 3,50. Een kop koffie/thee of limonade is bij de prijs inbegrepen.

Toegang Natuurinfocentrum is gratis.

Vogeltelling 15 april 2017

Op 15 april 2017, is de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende. Dankzij de stevige wind en lage temperatuur een frisse telling, maar zowel qua aantallen als variatie in soorten zeer de moeite waard! Er werden bijna 46.000 vogels geteld, waarbij er een hoofdrol was weg gelegd voor Bonte Strandloper (30.586). Het water kwam door de westelijke wind nog extra hoog, waardoor veel steltlopers vanuit de Slikhoek rond hoog water in westelijke richting vertrokken, waarschijnlijk naar de zuidpunt van Texel/Razende Bol. Alhoewel er dus rond hoog water nogal wat verplaatsingen waren van steltlopers, lukte het goed om alle groepen geteld te krijgen. Ook van Zilverplevier (1891) en Rosse Grutto (1271) werden mooie aantallen geteld. Kanoet (702) bleef daarentegen een beetje achter. Overige algemene soorten waren Bergeend (1146), Scholekster (1494) en Wulp (2692).

Aan opmerkelijke soorten/aantallen waren er deze telling verder Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (78, al weer volop drukte in de broedkolonie), Zomertaling (2), Grote Zee-eend (1), Middelste Zaagbek (21), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Kleine Plevier (6), Regenwulp (1), Kemphaan (18), Witgat (1), Zwarte Ruiter (13), Groenpootruiter (87), Zwartkopmeeuw (1), Visdief (5) en Tapuit (1).

HVP Vogeltelling 17 december 2016

Zaterdag 17 december is op Balgzand alweer de laatste HVP-telling van het jaar uitgevoerd. Geteld werd er door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Ondanks het grauwe weer en het al vlot weer afgaande water werden toch nog bijna 65.000 vogels geteld. Soorten die goed waren vertegenwoordigd waren deze keer Rotgans (1369), Bergeend (2440), Smient (2772), Scholekster (4528), Kluut (555), Kievit (2107), Kanoet (21.360), Bonte Strandloper (19.443) en Wulp (4385). De grote concentraties Rotganzen en Smienten die tijdens de november-telling op de zeesla foerageerden zijn nu dus blijkbaar weer grotendeels verdwenen. Mogelijk zijn deze vogels deels naar het oosten opgeschoven, de tellers van de Wieringer kust meldden juist opvallend hoge aantallen van (met name) Rotgans.

Aan opvallende soorten deze telling: Grote Zilverreiger (3), Lepelaar (1), Kleine Zwaan (13), Toendra-Rietgans (30), Blauwe Kiekendief (1), Slechtvalk (3), Drieteenstrandloper (2), IJslandse Grutto (80; verreweg het hoogste aantal wat op Balgzand ooit is geteld), Zwarte Ruiter (2), Steenloper (119), Tjiftjaf (1), Baardman (1), Frater (77) en Sneeuwgors (1). Tevens zat er weer eens een Zeehond in het Balgzandkanaal.

Vogeltelling Balgzand 17 september 2016

Afgelopen zaterdag hebben Leo Hofland, Jaap Renooij en ondergetekende de maandelijkse wadvogeltelling uitgevoerd op het Balgzand. Al aan het begin van de telling stond het water dermate hoog dat veel normaliter door steltlopers benutte HVP’s onder water stonden. Veel steltlopers hadden al voor de start van de telling het Balgzand verlaten of deden dat nog tijdens de telling. Door de frequente vliegbewegingen van groepen stelten in alle mogelijke richtingen was het bovendien voortdurend opletten geblazen om geen groepen te missen of juist dubbel te tellen. Al met al een wat rommelige telling met voor het Balgzand lage aantallen. Hopelijk hebben tellers elders in de Westelijke Waddenzee de normaliter in het Balgzand overtijende steltlopers mee kunnen tellen. Bovendien zullen we wat groepen steltlopers gemist hebben die hebben overtijd langs het Balgzandkanaal en de Balgzandpolder en die voordat wij daar aankwamen al weer het wad waren opgevlogen (i.i.g. Groenpootruiter, mogelijk ook Tureluur).

Goed vertegenwoordigd waren deze telling Lepelaar (539), Bergeend (5296), Smient (3619), Wintertaling (1534), Wilde Eend (1049), Pijlstaart (658), Scholekster (4115), Bontbekplevier (380), Wulp (4448) en Kokmeeuw (2228). De lage aantallen van bijvoorbeeld Zilverplevier (23), Kanoet (1713), Bonte Strandloper (2418), Rosse Grutto (487) en Tureluur (436) geven aan dat het gros van in ieder geval de kleinere steltlopers het Balgzand hadden verlaten.

Opmerkelijk waren deze dag Kleine Zilverreiger (22: relatief weinig, eerder deze week waren er nog 40+), Grote Zilverreiger (1), Rotgans (11), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Goudplevier (230), Kleine Strandloper (29), Krombekstrandloper (19), IJslandse Grutto (3), Dwergstern (3),

Grote Stern (3), IJsvogel (2), Oeverpieper (1), Grote Gele Kwikstaart (1), Baardman (4), Paapje (1) en Roodborsttapuit (3).

Roelf Hovinga

Wadvogeltelling mei: Baardman weer broedvogel in de Slikhoek

Afgelopen zaterdag werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Door donker koud weer en tegenvallend tij (met name laatste deel telling) deels een lastige telling, maar uiteindelijk werden toch ruim 46.000 vogels geteld.

Meest algemene soorten waren Scholekster (1187), Zilverplevier (1036), Bonte Strandloper (24477), Rosse Grutto (11.175), Tureluur (1322) en Groenpootruiter (774). Het aantal Kanoeten viel met 873 getelde exemplaren wat tegen.

Opvallende soorten/aantallen waren verder: Lepelaar (28), Flamingo (1 escape), Middelste Zaagbek (6), Bruine Kiekendief (2), Kleine Plevier (1) en Baardman (2, net als in 2011 blijkbaar weer broedvogel in de Slikhoek).