Maandelijks archief: mei 2015

Vogeltelling Balgzand 23 mei 2015

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse HVP-telling. In totaal werden ruim 55.000 vogels geteld, waarbij goed waren vertegenwoordigd (met tussen haakjes het totaal aantal getelde vogels): Grauwe Gans (693), Rotgans (633), Bergeend (890), Scholekster (1122), Bontbekplevier (1410), Zilverplevier (5271), Drieteenstrandloper (567), Bonte Strandloper (28133), Rosse Grutto (9962), Wulp (2547), Kokmeeuw (572) en Zilvermeeuw (1385).

Voor een telling midden mei waren de aantallen van Bonte Strandloper en Zilverplevier heel behoorlijk, maar van Rosse Grutto en met name Kanoet (slechts 12) hebben we de afgelopen jaren in de voorjaarstrek wel veel hogere aantallen vastgesteld op Balgzand. Illustratief is het lage aantal Kokmeeuwen (het betreft hier grotendeels broedvogels); van de ooit duizenden paren grote kolonies op de schorren van Balgzand is niet veel meer over. Ook Kluut en Visdief zijn tot nog toe maar mondjesmaat aanwezig. Niet specifiek vastgesteld tijdens deze telling, maar wel vermeldenswaardig zijn een tweetal nieuwe broedvogelsoorten voor Balgzand in 2015. Van zowel Grote Mantelmeeuw als Roodborsttapuit zijn dit jaar een zeker, respectievelijk een vrijwel zeker broedgeval vastgesteld. Eerstgenoemde is landelijk nog steeds vrij zeldzaam, met 60-70 broedparen. Voor Roodborsttapuit geldt dat broedgevallen op verruigde kwelders vrij uitzonderlijk zijn. Dit fraaie vogeltje zit echter landelijk in de lift. Waar de soort 15 jaar terug nog vrijwel was beperkt tot heide- en duingebieden, duikt hij nu her en der in open en halfopen landschappen met wat ruige overhoekjes op.

Leuke soorten waren er verder in de vorm van Kleine Zilverreiger (2) en Bruine Kiekendief (1).

Met vriendelijke groet,
Roelf Hovinga
assistent beheerder LNH
5 HVP Balgzand 23.05.2015