Vogeltelling Balgzand – 16 januari 2016

Op zaterdag 16 januari 2016 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand (tevens Midwintertelling) uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van LAndschap Noord-Holland. De omstandigheden waren tijdens deze telling niet optimaal. Door de stevige noordwestenwind stond het water al voor het licht werd in de ochtend dermate hoog dat veel vogels het Balgzand hadden verlaten om elders te overtijen. Door golfslag was het tevens lastig om groepen verder op zee verblijvende eenden op te pikken en op naam te brengen. Opvallend laag waren eveneens de aantallen watervogels op het binnendijkse Balgzandkanaal. Schaars waren deze dag ook de ganzen (408 Rotganzen en in totaal 42 Grauwe, Canadese en Nijlganzen) en meeuwen. In totaal werden ruim 35.000 vogels geteld, voor “Balgzandse” begrippen een laag aantal. Hoofdrollen waren er vandaag weg gelegd voor Bergeend (1288), Scholekster (4031), Kanoet (met 16.713 verreweg de meest algemene soort vandaag), Bonte Strandloper (7094) en Wulp (2430).

 Aan schaarse soorten Lepelaar (2), Middelste Zaagbek (18), Grote Zaagbek (1), Brilduiker (35), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (3), Blauwe Kiekendief (2), Kluut (434), Drieteenstrandloper (3), Bokje (1) en Frater (20).