Vogeltelling Balgzand 15 oktober 2016

Zaterdag 15 oktober hebben Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog de maandelijkse wadvogeltelling op Balgzand uitgevoerd. Ondanks de niet al te beste telomstandigheden (weinig licht, afgaand tij etc.) werd een record-hoog aantal vogels geteld. Ruim 207.000 vogels werden aan de telformulieren toevertrouwd! Dit is ruim 27.000 vogels meer dan het vorige telrecord, wat vorig jaar in oktober werd geteld. Met name Kanoet (56.721) en Bonte Strandloper (117.106) waren in zeer hoge aantallen aanwezig, maar ook Rotgans (2418), Bergeend (5530), Smient (5585), Scholekster (5613) en Wulp (8395) deden aardig mee. Wat de exacte reden is van de extreem hoge aantallen in recente najaren is niet geheel duidelijk. Ongetwijfeld is de voedselsituatie op het Balgzand momenteel goed. Ook de juiste telomstandigheden (voldoende hoog tij, geschikte weersomstandigheden) spelen mee, maar dat verklaart nog niet alles. Belangrijk is om de aantallen te bekijken in de context van de gehele Waddenzee. Mogelijk zijn in andere delen van de internationale Waddenzee de aantallen juist gedaald en concentreren bepaalde soorten zich meer in de Westelijke Waddenzee?

Opvallende soorten waren verder Kleine Zilverreiger (36), Lepelaar (25), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (2), IJsvogel (1), Roodborsttapuit (3) en Baardman (1).