Categorie archief: Tellingen

Vogeltelling september 2018

Op 15 september jongst leden is de maandelijkse wadvogeltelling van het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Jordi Frowijn. Er werden ruim 41.000 vogels geteld, met hoofdrollen voor Bonte Strandloper (13.680), Wulp (6062), Bergeend (4377) en Kokmeeuw (2464). Opvallend laag waren de getelde aantallen van Kluut (15), Kanoet (28) en Rosse Grutto (26). Mogelijk is het vrij hoge tij hier deels verantwoordelijk voor geweest, waardoor overtijende stelten gedwongen werden naar elders te verkassen.

Opvallend (want veel voor zo laat in het seizoen) waren verder de 798 getelde Lepelaars. Ook soorten als Pijlstaart (1392), Bontbekplevier (357) en Tureluur (838) waren relatief goed vertegenwoordigd.

Aan opmerkelijke soorten voorts Slechtvalk (2), Patrijs (11) en Drieteenstrandloper (30).

Vogeltelling Balgzand 14 juli 2018

Zaterdag 14 juli 2018, is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Jaap Renooij.
Onder gunstige telomstandigheden werden er bijna 30.000 vogels geteld, voor de tijd van het jaar nog een relatief groot aantal vogels. Met name algemeen waren Bergeend (2032), Scholekster (2400), Bonte strandloper (1945), Wulp (5150), Tureluur (8471) en Kokmeeuw (5170).

Overige vermeldenswaardige soorten waren Lepelaar (221), Bosruiter (2) en Baardman (2).

Vogeltelling Balgzand april 2018

 

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

De telling vond plaats onder fraaie weersomstandigheden, maar helaas kwam het water deze dag niet erg hoog. Veel wadvogels zullen daardoor oostelijk of noordelijk van het Balgzand zijn blijven plakken. De lage aantallen van steltlopers als Zilverplevier (6), Kanoet (5) en Rosse Grutto (7) zijn tekenend voor het lage water. Totaal werden deze dag 14.508 vogels geteld. Relatief algemeen waren deze dag wel Rotgans (1266), Scholekster (1043), Wulp (3276) en Kokmeeuw (4266).

 

Aan opvallende soorten/aantallen voorts: Dodaars (2), Lepelaar (8), Middelste Zaagbek (2), Slechtvalk (1), IJslandse Grutto (5), Regenwulp (1) en Blauwborst (10).

Vogeltelling 17 maart 2018

Zaterdag 17 maart hebben Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende de maandelijkse wadvogeltelling op het Balgzand uitgevoerd. Een memorabele telling, niet in het minst door de snijdende kou deze dag. Ondanks 4 lagen kleding en een hete douche bij thuiskomst was de kou ’s avonds laat pas m’n lijf uit. Door de harde oostenwind kwam het tij tijdens hoog water de afgelopen dagen ook aanmerkelijk minder hoog dan voorspeld. Van hoog water was feitelijk nog nauwelijks sprake. Op een aantal plekken elders in de Waddenzee is de telling daarom zelfs geheel afgelast. Ondanks de lastige omstandigheden werden op het Balgzand toch nog bijna 20.000 vogels geteld, wat nog niet eens tegenviel. Wel waren ook hier in de verte (op niet onder water gelopen wadplaten) grote aantallen vogels zichtbaar die niet op naam te brengen waren (en dus ook niet mee zijn geteld).

De waargenomen soorten en vastgestelde aantallen waren een voor midden maart enigszins ongebruikelijke mix van langer blijvende hangende wintergasten (o.a. Dodaars, Brilduiker en Nonnetje) en vroege voorjaarstrekkers. Zo waren broedvogels als Grauwe, Canadese en Brandgans in veel lagere aantallen dan gebruikelijk aanwezig en werden veel in deze tijd van het jaar te verwachten steltlopers (o.a. Kievit, Grutto, Steenloper) niet of nauwelijks waargenomen. Waarschijnlijk zijn van deze soorten een groot deel al bij de eerdere en koudere vorstperiode omgekomen of zuidwaarts getrokken en zijn ze nog steeds niet op volle sterkte terug. Door het vrijwel ontbreken van hoog water werden ook van echte wadvogels als Zilverplevier (6), Rosse Grutto (5) en Kanoet (246) maar zeer lage aantallen geteld. Daarentegen waren er bijvoorbeeld al wel flink wat Kluten (248) en Kleine Mantelmeeuwen (28) terug uit zuidelijker gelegen overwinteringsgebieden. Veruit de meest algemene soort was deze telling Bonte Strandloper (8961). Dat ook de Bontjes moeite hadden met de kou bleek uit de gekke plekken waar flinke groepen foeragerend werden waargenomen. Veel vogels zaten in de weinige luwte die kale wadplaten te bieden hebben. Grote, overeind staande Japanse Oesterschelpen bleken favoriet, maar maakten het lastig de vogels te ontdekken en tellen…

Verdere opmerkelijke waarnemingen waren Dodaars (11), Brilduiker (17), Nonnetje (4), Slechtvalk (4), Goudplevier (10), Bontbekplevier (11), Zwarte Ruiter (2), Oeverpieper (2), Rouwkwikstaart (1) en Roodborsttapuit (1).

HVP-telling Balgzand januari 2018

Zaterdag 20 januari werd de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

De omstandigheden en het weer waren prima, in totaal werden op deze telling 43.469 vogels geteld. Lage aantallen werden genoteerd voor onder meer Bergeend (638), Smient (211) en Scholekster (2.545). Voor de Smient geldt dat de aantallen op het Balgzand  bij zacht winterweer laag zijn en zodra het begint te vriezen snel kunnen stijgen (met name op en langs het Balgzandkanaal). Aantallen van rond de 10.000 Smienten zijn bij vorstperiodes op het Balgzand niet ongebruikelijk. De lage aantallen Scholeksters passen binnen het internationale plaatje van aanhoudende afname.

Goed vertegenwoordigd waren deze telling bijvoorbeeld Zilverplevier (1.145), Kanoet (8.594), Bonte Strandloper (21.570) en Wulp (4.625). De geluiden uit diverse landen in West-Europa (inclusief ons eigen land) over populatieafname en laag broedsucces bij Wulpen horende is het afwachten of de aantallen overwinterende Wulpen de komende jaren net als Scholekster gaan dalen. Of zou een groot deel van de hier overwinterende Wulpen afkomstig zijn van verder naar het noorden en oosten gelegen broedgebieden waar de omstandigheden tot op heden minder ongunstig uitpakken voor de Wulp?

Verder waren opmerkelijk Brilduiker (13), Middelste Zaagbek (28), Slechtvalk (2), Bontbekplevier (3), Zwarte Ruiter (1), Groenpootruiter (1), Strandleeuwerik (24 foeragerend op onkruidzaden op de Broedrots), Oeverpieper (1), Baardman (5) en Frater (14).

Vogeltelling Balgzand 21 oktober 2017

Wulp

Afgelopen zaterdag is de maandelijkse wadvogeltelling Balgzand uitgevoerd door Dirk Tanger, Rudy de Hoog en Roelf Hovinga. Alhoewel buien het zicht soms wat bemoeilijkten was het verder een geslaagde telling met een gunstig tij. De Slikhoek zat helemaal afgeladen vol met steltlopers, waarbij met name Bonte Strandloper goed vertegenwoordigd was. Totaal telden we van deze soort deze dag bijna 86.000 vogels! Ook Kanoet (12.322) en Zilverplevier (4949) waren algemeen, terwijl Rosse Grutto (145) juist schaars was. Andere algemene soorten deze dag waren Bergeend (4282), Smient (3515), Scholekster (3872), Wulp (5196) en Tureluur (907).

Opvallend schaars waren deze telling de roofvogels: een zestal Torenvalken en van Buizerd en Slechtvalk slechts 1 exemplaar.

Aan opvallende soorten verder Kleine Zilverreiger (15), Lepelaar (8), Casarca (1), Middelste Zaagbek (30), Slechtvalk (1), Patrijs (11), Waterral (1), Drieteenstrandloper (7), Kleine Strandloper (1), Paarse Strandloper (1), IJslandse Grutto (6), Zwarte Ruiter (49), Groenpootruiter (19), Kleine Mantelmeeuw (1), Oeverpieper (9), Roodborsttapuit (1) en Baardman (8).

HVP Telling Balgzand 12-08-2017

Door het flink hoge water hadden veel (met name kortpotige) steltlopers de HVP’s op Balgzand helaas al voor de tellers uit verlaten. De afgelopen anderhalf week zaten er tijdens vloed in bijvoorbeeld de Slikhoek behoorlijk hogere concentraties van soorten als Kanoet, Bonte Strandloper en Krombekstrandloper (op 4 augustus 430+ alleen al in Slikhoek, voor het Noord-Hollandse Wad een respectabel aantal) dan vandaag. Desondanks was Bonte Strandloper met bijna 10.000 vogels nog wel veruit de meest algemene soort tijdens de telling. Andere relatief algemene steltlopers waren Scholekster (3317), Drieteenstrandloper (529), Rosse Grutto (6039), Wulp (7987), Tureluur (3138), Groenpootruiter (1064) en Steenloper (398). De Verzakking en Balgzandpolder zaten flink vol met Grauwe Ganzen (3177 totaal) en ook Brandgans was goed vertegenwoordigd (337).

Opvallend schaars waren Bergeend (1492, blijkbaar is Balgzand dit jaar minder in trek als ruigebied) en Kluut (met pijn en moeite 4 gevonden). Al met al werden totaal ruim 45.000 vogels geteld.

Aan opvallende soorten/aantallen verder: Kleine Zilverreiger (9), Grote Zilverreiger (1), Bruine Kiekendief (1), Patrijs (paartje met 11 jongen op een onverwachte locatie: tussen de voerende Visdieven bovenop de Broedrots!), Strandplevier (1 juveniel op de Verzakking), Kleine Plevier (1), IJslandse Grutto (2 adult), Regenwulp (158), Kemphaan (4), Grote Stern (7), Dwergstern (21), Zwarte Stern (2), Tapuit (1) en Roodborsttapuit (1).

HVP-telling Balgzand zaterdag 13 mei 2017

Afgelopen zaterdag is door Chris van der Vliet, Leo Hofland en Rudy de Hoog de maandelijkse HVP-telling van het Balgzand uitgevoerd. Er werden ruim 60.000 vogels geteld, waarvan het gros Bonte Strandlopers (32.254) en Rosse Grutto’s (18.295) betrof. Het aantal Rosse Grutto’s was maar weinig lager dan het maximum wat hier ooit geteld is (18.679 op 7 mei 2011). Andere verhoudingsgewijs algemene soorten waren op deze telling Rotgans (725), Bergeend (808), Scholekster (1048), Bontbekplevier (571), Zilverplevier (1589) en Tureluur (1411).

Verdere hoogtepunten: Lepelaar (77), Smient (1), Bruine Kiekendief (1), Goudplevier (2), Temmincks’ Strandloper (1), Oeverloper (16), Zwartkopmeeuw (1) en Blauwborst (3).

Vogeltelling 15 april 2017

Op 15 april 2017, is de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Rudy de Hoog en ondergetekende. Dankzij de stevige wind en lage temperatuur een frisse telling, maar zowel qua aantallen als variatie in soorten zeer de moeite waard! Er werden bijna 46.000 vogels geteld, waarbij er een hoofdrol was weg gelegd voor Bonte Strandloper (30.586). Het water kwam door de westelijke wind nog extra hoog, waardoor veel steltlopers vanuit de Slikhoek rond hoog water in westelijke richting vertrokken, waarschijnlijk naar de zuidpunt van Texel/Razende Bol. Alhoewel er dus rond hoog water nogal wat verplaatsingen waren van steltlopers, lukte het goed om alle groepen geteld te krijgen. Ook van Zilverplevier (1891) en Rosse Grutto (1271) werden mooie aantallen geteld. Kanoet (702) bleef daarentegen een beetje achter. Overige algemene soorten waren Bergeend (1146), Scholekster (1494) en Wulp (2692).

Aan opmerkelijke soorten/aantallen waren er deze telling verder Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (78, al weer volop drukte in de broedkolonie), Zomertaling (2), Grote Zee-eend (1), Middelste Zaagbek (21), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Smelleken (1), Kleine Plevier (6), Regenwulp (1), Kemphaan (18), Witgat (1), Zwarte Ruiter (13), Groenpootruiter (87), Zwartkopmeeuw (1), Visdief (5) en Tapuit (1).