Categorie archief: Geen categorie

HVP telling mei Balgzand

De maandelijkse telling van het Balgzand werd zaterdag 20 mei uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Johanna van Dillen-Staal. Er werden ruim 58.000 vogels geteld, grotendeels dankzij hoofdrollen voor Bonte Strandloper (27.003) en Rosse Grutto (26844). Ook Rotgans (859) was verhoudingsgewijs talrijk, over enkele dagen zal het gros van deze vogels de Waddenzee verlaten hebben richting de Arctische broedgebieden.

Aan schaarse soorten deze dag verder Lepelaar (167), Bruine Kiekendief (2), Zwartkopmeeuw (2), Baardman (2) en Cetti’s Zanger (1).

Wadexcursies in 2023

Vanaf 2 april is het weer mogelijk om een wadexcursie aan te vragen. Ook dit jaar geldt een maximum aantal van 20 personen. Er kunnen minder wadexcursies worden gegeven omdat we nog maar een klein aantal gidsen hebben.

We zijn dan ook naarstig op zoek naar collega vrijwilligers, die willen wadgidsen en/of als gastheer/gastvrouw willen optreden. Woon je in de Noordkop van Noord-Holland, neem dan contact op met Jaap Booij: jac.booij@planet.nl

HVP telling Balgzand maart 2023

Zaterdag 11 maart is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Johanna van Dillen-Staal en ondergetekende. Tijdens frisse omstandigheden werden ruim 47.000 vogels geteld. Rosse Grutto’s (3) en Kanoeten (135) waren deze telling vrijwel afwezig. Steltlopers als Zilverplevier (1336), Bonte Strandloper (24.011) en Wulp (7584) waren beter vertegenwoordigd. Qua timing viel deze telling ook prima voor doortrekkende Pijlstaarten, waarvan er ruim 3900 werden geteld. Andere algemene soorten waren onder meer Bergeend (1217), Scholekster (1909) en Kokmeeuw (1938).

Aan opmerkelijke soorten voorts: Kleine Zilverreiger (1), Grote Zilverreiger (1), Middelste Zaagbek (141), Brilduiker (29), IJseend (1), Slechtvalk (2), Waterral (1), Bontbekplevier (112), Zwarte Ruiter (8), Strandleeuwerik (1 korte tijd zingend, is dat ooit eerder waargenomen in Nederland?), Oeverpieper (4), Waterpieper (1), Cetti’s Zanger (1) en Baardman (6).

Roelf Hovinga

HVP telling Balgzand 8 oktober 2022

Zaterdag 8 oktober werd de maandelijkse HVP-telling op het Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Jeroen van Wetten en Henk Oudenijhuis. Er werden bijna 45.000 vogels geteld, waarbij hoofdrollen waren weg gelegd voor Bergeend (2860), Smient (1039), Pijlstaart (2848), Scholekster (1186), Bonte Strandloper (17.323), Wulp (7178), Tureluur (2703) en Kokmeeuw (2563). Onder andere door het hoge tij waren overtijende steltlopers deels gedwongen naar elders te verkassen. Mede daardoor zullen de aantallen van Kanoet (33) en Rosse Grutto (10) lager uit zijn gevallen.

Aan schaarse soorten voorts Geoorde Fuut (1), Kleine Zilverreiger (35), Grote Zilverreiger (1), Lepelaar (151), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (1), Noordse Stern (1), Dwergstern (1), Roodborsttapuit (1) en Baardman (4).

HVP Telling juni 2022

De juni-telling van het Balgzand werd de 18e uitgevoerd door Jordi Frowijn, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Juni is gemiddeld genomen de maand met de laagste aantallen getelde vogels in de Waddenzee. De meeste vogels bevinden zich in deze periode in hun verder oostelijk en noordelijk gelegen broedgebieden. De voorjaarstrek is nu echt op z’n eind en van slechts enkele soorten begint de najaarstrek net op gang te komen. Dit jaar was dat niet anders. Er werden deze juni-telling bijna 12.500 vogels aan de telformulieren toevertrouwd. Het meest algemeen waren Bergeend (2218), Scholekster (1574), Wulp (537), Kokmeeuw (2367) en Stormmeeuw (2950).

Aan opvallende soorten voorts Lepelaar (188), Zwartkopmeeuw (2), Grote Stern (8) en Noordse Stern (6).

HVP telling mei 2022

Zaterdag 21 mei is de maandelijkse HVP-telling Balgzand uitgevoerd door Leo Hofland, Johanna van Dillen-Staal en ondergetekende. Qua timing viel deze telling nog nét enkele dagen voordat de grote exodus van arctische steltlopers plaats vond, we pakten deze telling gelukkig nog mooie aantallen mee van b.v. Rosse Grutto en Bonte Strandloper. Was de afgelopen maanden een gebrek aan voldoende hoog tijd vaak een spelbreker, deze telling kwam het tij juist erg hoog. Steltlopers waren daardoor continu in beweging, wat een exacte telling flink bemoeilijkte. We kregen voorts de indruk dat veel vogels erg onrustig waren door trekdrang, ook op momenten dat het door verstoring of opkomend water niet hoefde, waren veel groepen steltlopers druk roepend aan het rondvliegen. Ongetwijfeld zijn een aantal soorten door de vele vliegbewegingen onderteld. Uiteindelijk werden toch nog fraaie aantallen geturfd van onder meer Bontbekplevier (926), Zilverplevier (1746), Tureluur (1101), Rosse Grutto (18.666), Drieteenstrandloper (693) en Bonte Strandloper (16.567). Vooral Kanoet (139) viel in vergelijking met deze soorten wat tegen.

Aan opvallende soorten voorts Kleine Zilverreiger (1), Lepelaar (98), Bruine Kiekendief (1), Slechtvalk (1), Krombekstrandloper (2), Bosrietzanger (1) en Huismus (vrouwtje Slikhoek, mega-soort voor Balgzandtelling

Kom Wad proeven 2022:

Op maandag 18 juli, maandag 1 en woensdag 17 augustus 2022 tussen 12.30 – 16.30 uur, kunnen kinderen weer meedoen aan “Kom Wad proeven”. De kinderen kunnen dan op een speelse manier kennis maken met verschillende aspecten van het waddengebied. Ze kunnen hun creativiteit loslaten op schelpen om er iets moois van te maken, bijvoorbeeld de Waddenmuis. Aan de hand van een vogelsilhouet kan de afgebeelde vogel worden gezocht in de diorama’s, daarna kunnen ze die vogel kleuren. Ook kunnen ze kennismaken met eetbare planten van het Wad en het trekvogelspel spelen. Als beloning krijgen ze een prachtige poster van het wad. De kosten: € 3,00 per kind. Bij de prijs is een glas limonade inbegrepen en voor de ouders of opa en oma een kop koffie of thee.Wel van te voren opgeven i.v.m. beperkte ruimte.

Waar: Natuurinfocentrum Balgzand, ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, 1786 PS Den Helder.Meer info: Jaap Booij 0223-635340  of jac.booij@panet.nl

HVP-telling Balgzand zaterdag 16 april 2022

Door drukte op de werkvloer later dan gewenst, maar hierbij dan alsnog de resultaten van de op 16 april j.l. door Jeroen van Wetten, Rudy de Hoog en ondergetekende uitgevoerde HVP-telling Balgzand.

Deze telling zat het tij wederom tegen, het water kwam onvoldoende hoog om alle steltlopers tot op een telbare afstand van de zeedijk te krijgen, iets wat dit seizoen bovengemiddeld vaak het geval lijkt te zijn op het Balgzand. Met name dankzij enkele forse groepen Bonte Strandlopers (totaal 26.400) kwam het totaalaantal getelde vogels toch nog over de 42.000 vogels uit. De totalen van met name Kanoet (slechts 30), maar in mindere mate ook Rosse Grutto (1189) en Zilverplevier (850) vielen daarentegen wat tegen. Andere soorten met hogere aantallen waren deze telling Bergeend (2363), Pijlstaart (1144), Wulp (3152) en Kokmeeuw (2607). Voor een telling midden april was het getelde aantal van 181 Groenpootruiters ook niet verkeerd.

Aan opvallende soorten voorts Grote Zilverreiger (2), Lepelaar (29), Kleine Plevier (2), Oeverloper (2), Witgat (2), Dwergmeeuw (19), Grote Stern (15), Blauwborst (5) en Cetti’s Zanger (2).

Roelf Hovinga