Maandelijks archief: oktober 2013

Vogeltelling Balgzand 19 oktober 2013

Zaterdag 19 oktober 2013 hebben we weer de maandelijkse telling op Balgzand uitgevoerd. Door wind uit oostelijke richting kwam het water niet erg hoog, waardoor met name in het oostelijk deel van Balgzand de vogels vrij ver van de dijk af zaten. Dit bemoeilijkte het tellen enigszins, niet in het minst door de zwaar bewolkte (en dus donkere) omstandigheden. De aantallen van met name Bontje en Kanoet zijn hierdoor mogelijk enigszins beinvloed, de werkelijk aanwezige aantallen waren mogelijk nog wel wat hoger.( zie ookbijlage  spreadsheet )

Ondanks de hierboven geschetste uitdagingen een zeer succesvolle telling, met ruim 136.000 vogels! Zelden zullen we dermate hoge aantallen vogels geteld hebben op Balgzand.

Algemeen waren Rotgans (1089), Bergeend (7583), Smient (6479), Wintertaling (988), Pijlstaart (3931), Slobeend (306), Scholekster (8400), Kluut (404), Zilverplevier (2026), Kanoet (16387), Bonte Strandloper (59985), Wulp (13174) en Kokmeeuw (9531).

Leuke soorten waren er in de vorm van Kleine Zilverreiger (10), Kleine Zwaan (7), Manengans (1), Middelste Zaagbek (125), Bruine Kiekendief (1), Havik (1), Slechtvalk (3), Drieteenstrandloper (1), IJslandse Grutto (23), Oeverloper (3), Paapje (1) en Baardman (13).

10 HVP Balgzand 19.10.2013

Einde wad excursie seizoen 2013

kuitje-mensenHet wad excursie seizoen 2013 loopt weer ten einde. Dinsdag 8 oktober is de laatste excursie. Er kan dus geen aanvraag voor dit seizoen gedaan worden.

Het nieuwe wad excursie seizoen 204 start omstreeks 15 april 2014 afhankelijk van de waterstand en de weersomstandigheden. Kijk op deze site voor de juiste datum voor het nieuwe seizoen.