Maandelijks archief: september 2013

Vogeltelling Balgzand 21 september 2013

Afgelopen zaterdag 21 september 2013 is de maandelijkse wadvogeltelling op Balgzand uitgevoerd door Tim Zutt, Leo Hofland en Rudy de Hoog.

Het was een verhoudingsgewijs rustige telling, de aantallen van veel soorten steltlopers waren lager dan gebruikelijk. Opvallend was wel dat noorderlingen als Rotgans, Pijlstaart en Smient alweer in flinke aantallen vertegenwoordigd waren.

De meest algemene soorten waren op deze telling Bergeend (5434), Wilde Eend (1014), Smient (2569), Pijlstaart (1099), Scholekster (7898), Bonte Strandloper (3779), Wulp (7681) en Kokmeeuw (7549). Relatief laag waren de aantallen van o.m. Kluut (1), Tureluur (405), Kanoet (543) en Steenloper (2).

Opvallende soorten waren Kleine Zilverreiger (16), Grote Zilverreiger (2), Lepelaar (376), Bruine
Kiekendief (2), Havik (3), Slechtvalk (3), Zwarte Ruiter (221), Kleine Strandloper (2),
Krombekstrandloper (3), Tapuit (4) en Paapje (4).

9 HVP Balgzand 21.09.2013

19 oktober 2013 Lezing over Nonnetjes( schelpjes) in de Waddenzee door Petra de Goeij

Petra de Goeij  zal iets vertellen over het onderzoek dat zij heeft gedaan aan de diepte van nonnetjes op het wad. Nonnetjes hebben lange sifons waardoor ze ademhalen. Ze kunnen zich tot 10 centimeter diep in de bodem graven. Hoe dieper ze zitten des te veiliger ze zijn tegen predatoren zoals de kanoetstrandloper. Een deel van het jaar echter zitten ze toch ondiep in het wad. Waarom dat zo is zal zij vertellen. Ze heeft een groot deel van het onderzoek gedaan op het wad bij het Sluisje op het Balgzand, toen het nonnetje nog heel algemeen was. Inmiddels is het een zeldzaam schelpje geworden. Het NIOZ bemonstert de hele Waddenzee ieder jaar op bodemdieren. De verspreiding is in de afgelopen 10 jaar sterk veranderd. Hier zal zij iets van laten zien.

De lezing is van 13.30 tot 15.30. Leden gratis, anderen €2,=.

Voor inlichti8ngen c.q. of aanmeldingen kunt u mailen naar bijgaand mailadres:  anne.m.dalhuysen@gmail.com

Mosselwad legt 8 ha mosselbanken aan in westelijke Waddenzee

MosselwadEind augustus hebben onderzoekers van het project Mosselwad in samenwerking met bureau Marinx 8 ha mosselbanken aangelegd. In totaal werd 100 ton mosselen uitgezaaid over vier
droogvallende proefvakken op het Balgzand in de westelijke Waddenzee. Hiermee moet o.a. inzicht worden verkregen in de overlevingskans van aangelegde mosselbanken op
verschillende ondergronden. Deze aanleg is het directe resultaat van de opgedane kennis binnen het onderzoek naar het herstel van mosselbanken in de Waddenzee.

Aanleiding
Mosselbanken hebben een zeer belangrijke rol in het ecosysteem van de Wadden, onder andere voor de waterkwaliteit, als habitatvormende structuur en voor het voedselweb. Eind
jaren ‘80 zijn veel mosselbanken in Waddenzee verloren gegaan. Sinds 2009 onderzoekt het project Mosselwad daarom de factoren die de groei en overleving van mosselbanken
bepalen. Deze aanleg zou onder andere duidelijk kunnen maken of achteruitgaande mossel en oesterbanken te herstellen zijn door middel van ´preventief onderhoud´ in jaren met
voldoende broedval van mosselen elders in de Waddenzee.

Aanleg
Op de locaties Zuid West en de Bollen viste de BRU19 totaal 100 bigbags vol mosselen. Deze halfwas mosselen van ca 4 cm groot werden overgeladen op de TX63, een ondiep gaand
verzaaischip. Schipper Dirk Schagen en bureau Marinx ontwikkelden speciaal voor dit doel een systeem waarmee de 100.000 kilo mosselen gelijkmatig kon worden uitgezaaid op vier
vooraf bepaalde droogvallende proefvakken van 50 bij 400 meter, dus totaal 8 hectare. Een deel van de mosselen is gestort op een bestaande mosselbank, een deel op een
bestaande oesterbank en twee vakken liggen op het kale zand in de directe omgeving van de mosselbank. Sinds de aanleg worden de nieuwe banken 24 uur per dag gemonitord door
een camerapaal die binnen het project eerder bij deze locatie werd geplaatst.
Mosselwad
Het project Mosselwad bevordert het herstel van mosselbanken in de Waddenzee, door onder andere nieuwe mosselbanken aan te leggen en de ontwikkeling van bestaande mosselbanken
te volgen. Het project zal worden afgesloten met een ‘Handboek ontwikkeling en duurzaam beheer van mosselbanken’, gericht op stakeholders zoals provinciale- en rijksoverheden,
NGO’s en vissers. Mosselwad is een gezamenlijk project van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ), Sovon Vogelonderzoek Nederland en de vereniging Kust & Zee. Het project is gefinancierd door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat – Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de provincies Noord-Holland en Fryslân. De aanleg is voor co-financierder Rijkswaterstaat onderdeel van het maatregelpakket voor de Kaderrichtlijn
Water (KRW).
Contact en informatie
Vereniging Kust & Zee
Joos Versfelt, perscoördinator Mosselwad, j.versfelt@kustenzee.nl, 071 5122900, 06 44650805
Beeldmateriaal
Foto’s van de aanleg zijn te downloaden via www.mosselwad.nl/pers
Persuitnodiging
Journalisten kunnen de net aangelegde banken bezoeken. Er staat een speciaal persbezoek gepland op 11 september 2013 van 15.15-19.30u vanaf Den Helder. Het wel of niet
doorgaan is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als u interesse hebt om mee te gaan neem dan contact op met Joos Versfelt.
Joos Versfelt

Communicatie:Vereniging Kust & Zee
Breestraat 89A, 2311 CK Leiden
071 5122900 , 06 44650805

www.kustenzee.nl